به همه کارکنان صحی زن و مرد متعهد در افغانستان می اندیشم که در یک سال دشوار گذشته در گوشه گوشهء افغانستان در خدمت آسیب پذیر ترین مردم سرزمین خود بودند. از کودکان قطحی زده و بیمار مراقبت کردند. به یاری سالخوردگان شتافتند. با کمترین امکانات، جان های بسیاری را نجات دادند

Aug 15, 2022 · 10:08 AM UTC

6
10
58
به معلمانی می اندیشم که با سلطه ستم گران جاهل نیز به کار و رسالت خویش دوام دادند و برای کودکان و نوجوانان بی شمار سواد و امید هدیه می کنند. به مادران و پدرانی می اندیشم که در میانهء‌ این تاریکی به کودکان خود مهر،‌ آزادی خواهی و برابری می آموزند.
1
3
22
ممنون و مدیون شما می مانیم. شما که هر روز امید می آفرینید بی هیچ توقع و امید پاداش. شما که پشتوانهء‌ یک آینده بهتر برای افغانستانید. شما که بر خلاف حاکمانی که قتل، ویرانی و جهل آورده اند، هر روز زنده گی، امید و روشنایی هدیه می کنید. در برابر بزرگی تان، هر روز کم می آورم.
1
6
24
Replying to @ShaharzadAkbar
اگر شما نمی اندیشیدید چطور میشد؟ 🤔
1
1
This tweet is unavailable
Replying to @ShaharzadAkbar
درود خانم اکبر! در پیام‌خانه تویتر‌تان پیامی خدمت شما گذاشتم، منتظر پاسخ شما هستم.‌